Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in mijnUMCG.

Algemene Voorwaarden en uitsluitingen mijnUMCG en mijnUMCG Opname (versie mei 2019)

Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van het UMCG te Groningen die gelden voor mijnUMCG en mijnUMCG Opname. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van mijnUMCG en mijnUMCG Opname. Door mijnUMCG of mijnUMCG Opname te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Bij de eerste maal inloggen op mijnUMCG of mijnUMCG Opname wordt u expliciet om toestemming voor toegang en aanvaarding van de algemene voorwaarden gevraagd. Op de website van mijnUMCG kunt u er dan voor kiezen deze melding niet telkens te krijgen. Bij toegang als gemachtigde tot het dossier van een ander wordt dit op de website van mijnUMCG iedere keer bij het inloggen gevraagd.

Het UMCG plaatst bij wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden en uitsluitingen een bericht op de website van mijnUMCG. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via mijnUMCG. Bij gewijzigde voorwaarden krijgt de patiënt opnieuw een pop-up waarin expliciet aanvaarding van de voorwaarden wordt gevraagd.

Daar waar in deze voorwaarden hij/zijn wordt gebruikt dient ook gelezen te worden zij/haar.

mijnUMCG en mijnUMCG Opname
Het UMCG biedt gebruikers via mijnUMCG en mijnUMCG Opname toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van het UMCG. Een gebruiker kan de patiënt zelf zijn, of iemand anders die gemachtigdentoegang heeft. Er worden in de loop van de tijd nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan mijnUMCG en mijnUMCG Opname.

mijnUMCG wordt beschikbaar gesteld via een webportaal en een mobiele applicatie voor iOS en Android. De mobiele applicatie toont minder functionaliteit dan het mijnUMCG webportaal.

mijnUMCG Opname wordt beschikbaar gesteld via een mobiele applicatie op een tablet die wordt verstrekt door het UMCG. In mijnUMCG Opname heeft de opgenomen patiënt toegang tot delen van het elektronisch patiëntendossier die tijdens de betreffende opname zijn gedocumenteerd.

De diensten van het UMCG zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van mijnUMCG en mijnUMCG Opname kunnen van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd.

Privacy
Het UMCG vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het UMCG houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving stelt. Op het elektronisch patiëntendossier (inclusief mijnUMCG) is het privacy statement van het UMCG van toepassing.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en tijdelijk op de harde schijf van uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. Deze cookies zijn nodig om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt in de browser cookies weigeren, maar mijnUMCG werkt dan niet optimaal.

Analytische cookies
Het UMCG gebruikt voor mijnUMCG ook cookies die informatie geven over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Deze informatie gebruikt het UMCG om het gebruiksgemak te verbeteren. Het UMCG houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het functioneren van de site of het beter afstemmen van de website aan de bezoekers. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Algemene Voorwaarden

Toelating, identificatie en beëindigen toegang
1.A. Eigen toegang tot mijnUMCG kan alleen worden verstrekt aan wilsbekwame bij het UMCG ingeschreven patiënten vanaf 12 jaar op hun uitdrukkelijke verzoek.
1.B. Eigen toegang tot mijnUMCG Opname kan alleen worden verstrekt aan wilsbekwame opgenomen patiënten vanaf 12 jaar.

2. Inloggegevens voor mijnUMCG en mijnUMCG Opname zijn strikt persoonlijk gebonden aan de gebruiker.

3. Gemachtigdentoegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname kan worden verschaft aan een gemachtigde wanneer er sprake is van een wettelijk vertegenwoordiger of wanneer de wilsbekwame patiënt ouder dan 12 jaar uitdrukkelijke toestemming geeft. Toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname is in dat geval strikt persoonlijk gebonden aan de gemachtigde. Zie hiervoor de artikelen 16 tot en met 29.

4.A. Gebruikers krijgen slechts de beschikking over een aanmeldbrief voor mijnUMCG met instructies en een eenmalige aanmeldcode wanneer zij persoonlijk aan de Inschrijfbalie verschijnen en zich kunnen identificeren middels een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs).
4.B. Gebruikers kunnen slechts toegang krijgen tot mijnUMCG wanneer zij beschikken over een mijnUMCG aanmeldcode en een mobiele telefoon waarop zij een sms-bericht kunnen ontvangen.
4.C. Gemachtigden krijgen slechts de beschikking over een aanmeldcode wanneer zij persoonlijk en gezamenlijk met de patiënt aan de Inschrijfbalie verschijnen, en de juiste toestemmingsformulieren zijn ingevuld, ondertekend en aan de medewerker zijn overhandigd.
4.D. Indien een gemachtigde niet als patiënt is ingeschreven in het UMCG wordt een minimale set gegevens vastgelegd om de identiteit te controleren en adequate communicatie te kunnen waarborgen.

5. Gebruikers hebben altijd de mogelijkheid om hun eigen toegang te laten beëindigen. Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om de toestemming voor gemachtigdentoegang in te trekken. Na het beëindigen van de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt of gemachtigde. Wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van het UMCG bewaard.

6. Als binnen het UMCG bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt het UMCG de toegang tot mijnUMCG en mijnUMCG Opname voor deze patiënt en/of iedereen die als gemachtigde toegang heeft tot het dossier van deze patiënt.

7. Het UMCG kan de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname beëindigen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik.

8. Het UMCG behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien blijkt dat door een gebruiker wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname te verkrijgen dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen dan wel als valse documenten zijn gebruikt zoals ID, gezagsverklaring etc.

Verplichtingen gebruiker
9. De gebruiker verplicht zich zijn inloggegevens voor mijnUMCG en mijnUMCG Opname strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De gebruiker verleent anderen geen toegang tot mijnUMCG met behulp van zijn inloggegevens. De gebruiker is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap.

10. De gebruiker staat er jegens het UMCG voor in dat hij bevoegd is om mijnUMCG of mijnUMCG Opname te gebruiken. De gebruiker is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van mijnUMCG of mijnUMCG Opname.

11.A. De gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via mijnUMCG, bijvoorbeeld op de eigen computer, tablet of smartphone dan wel het internet. Ook is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur, onder andere door het gebruik van actuele beveiliging en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. De gebruiker dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders onrechtmatig toegang heeft tot zijn mijnUMCG-account of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden bij het UMCG. De gebruiker vrijwaart het UMCG voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot mijnUMCG.
11.B. Het UMCG verstrekt en beheert tablets ten behoeve van het gebruik van mijnUMCG Opname en is verantwoordelijk voor de beveiliging van de tablets.

12. De gebruiker bevestigt zich ervan bewust te zijn dat er gegevens over het gebruik van mijnUMCG en mijnUMCG Opname worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten. Deelname aan mijnUMCG of mijnUMCG Opname betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van medische gegevens voor deze doeleinden.

13. De gebruiker gebruikt in zijn communicatie in mijnUMCG of mijnUMCG Opname (bijvoorbeeld bij invullen vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of berichtenverkeer) geen onwelvoeglijke taal, onbetamelijke beeldmaterialen, onwaarheden of misleidende informatie.

14. De gebruiker gebruikt de functionaliteiten in mijnUMCG of mijnUMCG Opname overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. De gebruiker voert geen acties uit die het systeem of de medewerkers onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van mijnUMCG, mijnUMCG Opname of het UMCG te omzeilen. De gebruiker voert geen andere acties uit die op enigerlei andere wijze onrechtmatig zijn tegenover het UMCG of een derde.

15. De gebruiker is zich ervan bewust dat het UMCG op het gebruik van mijnUMCG en mijnUMCG Opname toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de gebruiker en het deactiveren van de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname.

Patiënten jonger dan 12 jaar
16. Ouders met ouderlijk gezag of voogden van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag wordt gevraagd ouderlijk gezag te bevestigen of voogdij aan te tonen.

17. Gemachtigdentoegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van patiënten jonger dan 12 jaar is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag en voogden.

18. Ouders en voogden zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname aan het UMCG te melden.

19. Zodra de patiënt de leeftijd van 12 jaar bereikt, vervalt de toegang van de ouder(s) met ouderlijk gezag of voogden tot mijnUMCG en mijnUMCG Opname. Gemachtigden in mijnUMCG krijgen hiervan bericht. De ouders of voogden hebben dan de mogelijkheid opnieuw toegang aan te vragen, mits het kind hiervoor toestemming geeft.

Patiënten tussen 12 en 16 jaar
20. Ouders met ouderlijk gezag of voogden van patiënten ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 jaar kunnen toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van het kind aanvragen, maar krijgen dit slechts indien het kind hiervoor toestemming geeft. Bij de aanvraag wordt gevraagd ouderlijk gezag te bevestigen of voogdij aan te tonen.

21. Gemachtigdentoegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van patiënten ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag en voogden.

22. Zodra de patiënt de leeftijd van 16 jaar bereikt, vervalt de toegang van de ouder(s) met ouderlijk gezag of voogden tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname. Gemachtigden in mijnUMCG krijgen hiervan bericht. De ouders of voogden hebben dan de mogelijkheid opnieuw toegang aan te vragen, mits het kind hiervoor toestemming geeft.

Langdurig wilsonbekwame patiënten
23. Ouders met ouderlijk gezag of voogden van langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar kunnen toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag wordt gevraagd het ouderlijk gezag te bevestigen of voogdij aan te tonen.

24. Er dient een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

25. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen toegang aanvragen tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname voor de patiënt waarvoor het mentorschap of de curatele is ingesteld.

26. De mentor of curator is verplicht iedere wijziging in het mentorschap of curatele die van belang is voor de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname aan het UMCG te melden.

27. Het UMCG is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan de mentor of curator te vragen het mentorschap of curatorschap aan te tonen en bij gebrek van dit bewijs of in afwachting daarvan de toegang tot mijnUMCG of mijnUMCG Opname (tijdelijk) te beëindigen.

Volwassen patiënten
28. De wilsbekwame patiënt ouder dan 16 kan iemand anders toestemming geven om gemachtigdentoegang te krijgen tot zijn dossier in mijnUMCG of mijnUMCG Opname. Hiertoe dienen de patiënt en de gemachtigde gezamenlijk aan de Inschrijfbalie te verschijnen.

29. De gemachtigde van een wilsbekwame patiënt ouder dan 16 heeft minder bevoegdheden in mijnUMCG en mijnUMCG Opname dan de patiënt zelf.

Verplichtingen van het UMCG
30. Het UMCG verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnUMCG en mijnUMCG Opname voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert het UMCG niet dat mijnUMCG en mijnUMCG Opname te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.

31. Het UMCG verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnUMCG en mijnUMCG Opname veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat het UMCG passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien, als u gebruik maakt van mijnUMCG via het webportaal, dat u gebruikt maak van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van een http://, komt de pagina in een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met het UMCG door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder de icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw software, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie. U kunt zien, als u gebruik maakt van mijnUMCG via de mijnUMCG app, dat u gebruik maakt van dezelfde beveiligde verbinding als het webportaal door naar ‘App-voorkeuren’ > Serverlijstlocatie te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van http://, komt de app in de beveiligde server.

32. Het UMCG spant zich in om de op mijnUMCG en mijnUMCG Opname getoonde informatie volledig, juist en accuraat te doen zijn.

Uitsluitingen
33. Het UMCG is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van mijnUMCG of mijnUMCG Opname, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

34. mijnUMCG en mijnUMCG Opname bieden mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van het UMCG vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het UMCG heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Slotbepaling
35. In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist het UMCG.